Data dodania

Informacja o WZZJK

Dbałość o wysoką jakość procesu kształcenia studentów należy do obowiązków całej społeczności akademickiej Wydziału. Podnoszenie jakości kształcenia, realizowane przy udziale władz Wydziału, kadry naukowo-dydaktycznej, wszystkich studentów i doktorantów WBMIZ, słuchaczy studiów podyplomowych, pracowników administracyjnych Wydziału oraz przy udziale interesariuszy zewnętrznych jest procesem ciągłym, obejmującym wszystkie etapy i formy kształcenia oraz dotyczy ogółu aspektów mających wpływ na właściwą realizację procesu kształcenia. Wydział Inżynierii Mechanicznej, w trosce o rozwój swoich studentów oraz ciągłą poprawę jakości kształcenia, wdrożył wewnętrzny Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia, w skrócie WSZJK lub System.

Nadrzędnym celem funkcjonowania Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia jest doskonalenie procesu kształcenia w taki sposób, aby umożliwić osobom uczącym się harmonijne wejście w życie społeczne i zawodowe, zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy, przy upowszechnianiu idei uczenia się przez całe życie. Efektem tego procesu jest nabywanie i podwyższanie kompetencji osób uczących się, co umożliwi im dostosowanie się do zmieniających się funkcji i ról w otoczeniu gospodarczym i społecznym.

Ważnym celem funkcjonowania WSZJK jest skuteczna i efektywna realizacja wymagań Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce odniesieniu do jakości kształcenia, a także realizacja misji i osiąganie celów strategicznych Wydziału i Uczelni.

W zakresie wyznaczonych celów i zadań dla WSZJK, Wydział w swojej bieżącej pracy kieruje się:

 1. Misją i Polityką jakości Wydziału;
 2. Księgą Jakości;
 3. dokumentacją systemową, w tym w szczególności procesami i procedurami WSZJK;
 4. Strategią Rozwoju Wydziału;
 5. Kodeksem Etyki Pracownika Nauki;
 6. przepisami prawa;
 7. także innymi instrumentami i dokumentami w zakresie zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia.

Funkcjonowanie Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) polega na planowaniu, organizowaniu, realizowaniu, monitorowaniu i ocenie oraz doskonaleniu procesów wchodzących w zakres jego działania.

Realizacja zdefiniowanych w ramach WSZJK procesów pozwala na sprawne funkcjonowanie Systemu i osiąganie celów jakości. Cele te ustalane są w kontekście wymagań interesariuszy i zakładanych do uzyskania na wyjściu efektów uczenia się (poziom kompetencji i kwalifikacji absolwentów Wydziału).

System obejmuje procesy główne (podstawowe), zarządcze i doskonalące oraz procesy wspomagające.

Do procesów głównych (podstawowych) należą:

 • Działalność dydaktyczna (I, II, III stopień, SP) – jako proces główny w odniesieniu do zapewnienia jakości kształcenia;
 • Działalność naukowo-badawcza (badania, projekty, prace naukowe, wdrożenia);
 • Działalność usługowo-biznesowa (szkolenia, usługi dla przemysłu, ekspertyzy i inne);
 • Działalność organizacyjna (np. organizacja konferencji).

W ramach podstawowego procesu głównego, tj. działalności dydaktycznej, realizowane są procesy:

 • Oferta WIM (tworzenie i modyfikowanie programów kształcenia);
 • Rekrutacja na studia;
 • Kształcenie studenta/słuchacza (prowadzenie zajęć dydaktycznych);
 • Praktyki studenckie (dotyczy I-go stopnia);
 • Dyplomowanie.

Do procesów zarządczych i doskonalących (zarządzanie jakością kształcenia) należą:

 • Przegląd Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia;
 • Audit wewnętrzny;
 • Doskonalenie kadry (ocena zajęć przez studentów, hospitacje zajęć, programy rozwojowe dla kadry);
 • Relacje z absolwentami (monitorowanie karier absolwentów, badanie satysfakcji absolwentów);
 • Działania korygujące, zapobiegawcze i doskonalące.

Do procesów wspomagających należą:

 • Utrzymanie infrastruktury (sale dydaktyczne i laboratoria, sprzęt komputerowy, zasoby biblioteczne);
 • Współpraca z zagranicą;
 • Obsługa administracyjna studentów i pracowników;
 • Wsparcie naukowe, dydaktyczne i materialne studentów;
 • Współpraca z pracodawcami;
 • Promocja Wydziału.
PL