INSTYTUT MECHANIKI STOSOWANEJ
O instytucie

home

Witamy na stronie internetowej Instytutu Mechaniki Stosowanej – jednostki dydaktyczno-naukowej Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej. Siedziba instytutu mieści się w Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii. Nasi pracownicy prowadzą działalność dydaktyczną i badawczą w obszarze szeroko rozumianej mechaniki teoretycznej i stosowanej.

Od roku 2020 w skład Instytutu Mechaniki Stosowanej wchodzą cztery zakłady:


HISTORIA INSTYTUTU

Instytut Mechaniki Stosowanej, początkowo noszący nazwę: Instytut Mechaniki Technicznej, powstał na Politechnice Poznańskiej w 1970 r., w ramach ogólnouczelnianych zmian strukturalnych. W jego skład wchodziły trzy zakłady: Mechaniki Technicznej (doc. Stanisław Augustyniak), Wytrzymałości Materiałów (doc. Ferdynand Twardosz) oraz Teorii Maszyn i Mechanizmów (doc. Stanisław Wiśniewski). Pierwszym dyrektorem Instytutu został prof. Włodzimierz Derski. Placówka ta utworzona została z: Katedry Mechaniki Technicznej (Wydział Mechaniczny Technologiczny, prof. Edmund Karaśkiewicz), Samodzielnego Zakładu Wytrzymałości Materiałów (Wydział Mechaniczny Technologiczny, doc. Ferdynand Twardosz), Katedry Mechaniki (Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów, prof. Włodzimierz Derski) oraz Zakładu Teorii Mechanizmów (Katedra Części Maszyn i Teorii Mechanizmów, Wydział Mechaniczno-Technologiczny, doc. Stanisław Wiśniewski). Czwarty Zakład Drgań i Akustyki (doc. Czesław Cempel) utworzono w 1974 r. W tym też roku do Instytutu przyłączono filię Środowiskowego Ośrodka Informatyki, a rok później nastąpiła zmiana nazwy dwóch zakładów na: Zakład Teorii Maszyn i Automatycznej Regulacji oraz Zakład Dynamiki i Wibroakustyki Maszyn i Urządzeń. W chwili powstania Instytut zatrudniał 46 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym: 1 profesora, 6 docentów, 15 adiunktów. W następnych latach struktura Instytutu ustabilizowała się, a kadra nie wzrastając ilościowo, podnosiła swe kwalifikacje naukowe, zdobywając stopnie i tytuły. W 1984 r. Instytut otrzymał swą obecną nazwę.

Po piętnastu latach od utworzenia placówki (1985) na 43 nauczycieli akademickich tytuły naukowe profesorów posiadały 4 osoby, 3 osoby posiadały stopień doktora habilitowanego, a 31 stopień doktora. W roku 1994 jeden z zakładów zmienił nazwę na Zakład Dynamiki i Wibroakustyki Systemów, a jego obecna nazwa brzmi Zakład Wibroakustyki i Biodynamiki Systemów. W roku 1997  zlikwidowano Zakład Teorii Maszyn i Automatycznej Regulacji.

Po zmianach organizacyjnych na Uczelni, w roku 2019, do Instytutu dołączył zespół Katedry Inżynierii Wirtualnej, z Wydziału Inżynierii Transportu, tworząc Zakład Inżynierii Wirtualnej, którego kierownikiem został prof. Michał Nowak. Od tego czasu w ramach Instytutu działają cztery zakłady.

Obecnie, w roku akademickim 2023/2024, w Instytucie pracuje 46 nauczycieli akademickich oraz 5 pracowników administracyjnych i technicznych. Wśród nauczycieli akademickich, 33 osoby to pracownicy badawczo-dydaktyczni, a 13 osób to pracownicy dydaktyczni. Tytuł naukowy profesora ma 1 pracownik, stopnień doktora habilitowanego 13, stopnień doktora 25, a tytuł magistra 7.


SYLWETKI PRACOWNIKÓW EMERYTOWANYCH