INSTYTUT MECHANIKI STOSOWANEJ
NAUKA

bad

CZASOPISMO        KONFERENCJE        KOŁA NAUKOWE

TEMATYKA BADAWCZA

Instytut prowadzi badania naukowe w zakresie dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna i inżynieria biomedyczna. Do podstawowej tematyki badawczej związanej z kształceniem własnej kadry naukowej (przygotowywane prace doktorskie i habilitacyjne) można zaliczyć:

 • Efekty niemechaniczne w dynamice ośrodków ciągłych
 • Nowoczesne zagadnienia mechaniki płynów nienewtonowskich
 • Stateczność i optymalizacja cienkościennych konstrukcji powłokowych jedno- i wielowarstwowych
 • Zastosowanie technologii informatycznych i danych eksperymentalnych w wibroakustyce systemów biomechanicznych

W instytucie rozwijane są takie specjalności naukowe, jak:

 • Metody komputerowe w mechanice
 • Termosprężystość i naprężenia termiczne
 • Mechanika płynów
 • Teoria przewodnictwa ciepła
 • Teoria pól połączonych
 • Mechanika auksetyków
 • Dynamika nieliniowa
 • Teoria mechanizmów
 • Arytmetyka interwałowa
 • Biomechanika
 • Stateczność konstrukcji powłokowych w zakresie sprężysto-plastycznym
 • Optymalizacja konstrukcji cienkościennych, kompozytowych i wielowarstwowych
 • Wytrzymałość i stateczność cienkościennych konstrukcji prętowych, płytowych i powłokowych
 • Komputerowe metody analizy konstrukcji
 • Modelowanie i badanie właściwości mechanicznych materiałów konstrukcyjnych
 • Konstrukcje z materiałów porowatych
 • Wielosymptomowa diagnostyka wibroakustyczna systemów
 • Diagnostyka procesów technologicznych z zastosowaniem emisji akustycznej
 • Dynamika maszyn i strukturalny przepływ energii w systemach mechanicznych i biomechanicznych
 • Ochrona człowieka i środowiska przed drganiami i hałasem
 • Minimalizacja drgań maszyn, urządzeń i systemów
 • Symulacje wibroakustyczne
 • Monitoring wibroakustyczny

(początek strony)


CZASOPISMO

Vibrations in Physical Systems (ISSN 0860-6897) to czasopismo o otwartym dostępie poświęcone publikacjom z zakresu szeroko rozumianej analizy drgań układów fizycznych. Wszystkie artykuły są rozpowszechniane na warunkach licencji Creative Commons Attribution (CC BY) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Przypisane jest ono do czterech dyscyplin naukowych: inżynierii mechanicznej, inżynierii biomechanicznej; inżynierii materiałowej oraz inżynierii lądowej i transportu.

Tematyka publikowanych prac obejmuje szeroko pojęte spektrum:

 • vpsmodelowania matematycznego oraz metod eksperymentalnych w analizie dźwięku i drgań;
 • problemów falowych w mechanice ciał stałych; 
 • analizy nieliniowych zjawisk drgań deterministycznych i stochastycznych;
 • metod obliczeniowych w problemach wibracyjnych;
 • modelowania i identyfikacji układów dynamicznych;
 • przetwarzania i analizy sygnałów; 
 • aktywnej kontroli drgań;
 • metody energetycznej w inżynierii drgań; 
 • wibracji i problemów energetycznych związanych z biomechaniką; 
 • dynamiki maszyn i układów obrotowych;
 • wibroakustyki i diagnostyki maszyn;
 • drgań i hałasu systemów transportowych, pojazdów i dróg;
 • dynamiki konstrukcji; drgań konstrukcji z materiałów kompozytowych; 
 • problemów wibracyjnych w inżynierii środowiska; 
 • drgań materiałów ziarnistych;
 • drgań i dynamicznej stateczności elementów konstrukcyjnych, belek, płyt, powłok;
 • drgań wywołanych przepływem, interakcji płyn-struktura, aeroelastyczność; 
 • dynamiczne zachowanie elementów i systemów wibroizolacyjnych;
 • oraz innych.

Adres kontaktowy: vibsys@put.poznan.pl
Strona czasopisma: htpps://vibsys.put.poznan.pl
Strona wydawnictwa: http://ed.put.poznan.pl/
Punkty MEiN – 70 pkt.

(początek strony)


KONFERENCJE

Instytut Mechaniki Stosowanej jest organizatorem lub współorganizatorem następujących konferencji:

vibsys

VIBSYS jest konferencją organizowaną przez Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Instytut Mechaniki Stosowanej Politechniki Poznańskiej.

W zakres tematyczny konferencji wchodzi m.in. dynamika maszyn, wibroakustyka, fale w ciałach stałych i płynach, zagadnienia stateczności i sterowania a także biomechanika.

Skupia mechaników, matematyków, inżynierów konstruktorów i technologów oraz fizyków, wokół najnowszych osiągnięć nauk podstawowych i stosowanych stwarzając dobre warunki do wymiany doświadczeń.

vibdiag

VibDiag jest konferencją organizowaną przez Instytut Mechaniki Stosowanej Politechniki Poznańskiej oraz Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej.

Tematyka konferencji obejmuje szeroko rozumianą wibroakustykę i diagnostykę wibroakustyczną maszyn, urządzeń, konstrukcji, środków transportu oraz wibroakustykę środowiska naturalnego i środowiska pracy.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i prezentacja osiągnięć, wyników badań przez uczestników.

(początek strony)


KOŁA NAUKOWE

 

Biomechaniczne Towarzystwo Studentów „Da Vinci”  davinci

Biomechaniczne Towarzystwo Studentów „Da Vinci” jest kołem naukowym, które zostało zarejestrowane przy Instytucie Mechaniki Stosowanej na Politechnice Poznańskiej w 2014 roku z inicjatywy studentów kierunku Inżynieria Biomedyczna. Działalność koła skupia się wokół biomechaniki narządu ruchu człowieka, mechanicznego modelowania tkanek oraz zastosowań współczesnych metod obliczeniowych w zagadnieniach biomechanicznych.

Przewodnicząca: Iryna Kachura-Zhechytska
Kontakt: iryna.kachura-zhechytska@student.put.poznan.pl
Strona WWW koła: btsdavinci.put.poznan.pl
RKN PP

 

Koło naukowe „Tensometr”  

Przewodnicząca: Anna Stawiarz
Kontakt: anna.stawiarz@student.put.poznan.pl
RKN PP
 

Koło Naukowe Inżynierii Wirtualnej Projektowania  kolo_iwp

Koło Naukowe Inżynierii Wirtualnej Projektowania jest powiązane ze specjalnością Wirtualna Inżynieria Projektowania, ale jest otwarte dla wszystkich studentów Politechniki Poznańskiej. Koło opiera swoją działalność o realizację projektów związanych z szeroko pojęta inżynierią wirtualną. Realizowane w jego ramach badania dotyczą, między innymi, dziedzin takich jak:

 • budowa maszyn/pojazdów (drony, deskorolki elektryczne, pojazdy kroczące, drukarki 3D),
 • bioinżynieria i biomimetyka
 • obliczenia MES i CFD (symulacje i wizualizacja przepływów)
 • druk 3D i obrabiarki CNC
 • współpraca z PUT Motorsport

Oficjalny fanpage koła: www.facebook.com/iwp.put

(początek strony)