INSTYTUT MECHANIKI STOSOWANEJ
Działalność dydaktyczna

dyd

PRZEDMIOTY NAUCZANIA

Pracownicy Instytutu prowadzą zajęcia dydaktyczne z szerokiej gamy przedmiotów podstawowych i specjalistycznych. Są one realizowane są na Wydziale Inżynierii Mechanicznej, jak również na innych wydziałach Politechniki Poznańskiej (m.in. na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej czy Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu), głównie na następujących kierunkach studiów:

 • mechanika i budowa maszyn,
 • inżynieria biomedyczna,
 • mechatronika,
 • edukacja techniczno-informatyczna,
 • inżynieria materiałowa,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji.

Są to przede wszystkim zajęcia z zakresu mechaniki, wytrzymałości materiałów, wibroakustyki i diagnostyki systemów, metod komputerowych mechaniki, w tym w szczególności metody elementów skończonych (MES), inżynierii wirtualnej,  bioniki oraz biomechaniki. 
Ponadto nauczyciele akademiccy sprawują opiekę naukową nad pracami dyplomowymi, tj. inżynierskimi i magisterskimi, których tematyka związana jest z profilem działalności naukowej Instytutu.


PRACE DYPLOMOWE W IMS

Karty tematu pracy realizowanych w IMS przesyła promotor drogą mailową do p.  Jacka Kubiaka (w wersji edytowalnej). Po podpisaniu przez zastępcę dyrektora Instytutu ds. dydaktyki oraz prodziekana właściwego ds. kształcenia karty są do odbioru u p. Jacka Kubiaka (p. MC121, pn.-pt. w godz. 07:00-15:00).

I stopień studiów

Pracownicy Instytutu Mechaniki Stosowanej prowadzą prace inżynierskie głównie w dwóch obszarach dyplomowania:

 • mechanika konstrukcji i inżynieria wirtualna (na kierunku mechanika i budowa maszyn),
 • komputerowe metody projektowania i analiz w inżynierii biomedycznej (na kierunku inżynieria biomedyczna).

Przykłady zrealizowanych tematów prac dyplomowych inżynierskich na różnych kierunkach z ostatnich lat zostały zebrane w pliku. 

II stopień studiów

W Instytucie realizowane są również prace magisterskie na kierunkach i specjalnościach prowadzonych przez Wydział Inżynierii Mechanicznej, a także przez inne wydziały Politechniki Poznańskiej. Tematy prowadzonych prac dyplomowych magisterskich z ostatnich lat zostały zebrane w pliku.


SPECJALNOŚCI

Instytut sprawuje opiekę nad trzema specjalnościami. Są to: 

 • bionika i inżynieria wirtualna, 
 • systemy MES w mechanice,
 • wirtualna inżynieria projektowania. 

Pierwsza z tych specjalności prowadzona jest na kierunku inżynieria biomedyczna, a dwie pozostałe na kierunku mechanika i budowa maszyn.

 

BIONIKA I INŻYNIERIA WIRTUALNA
(kierunek: inżynieria biomedyczna)

Absolwenci specjalności Bionika i inżynieria wirtualna (BiIW) znają nowoczesne metody modelowania i symulacji, potrafią czerpać inspirację z natury i stosować ją w zagadnieniach z zakresu inżynierii biomedycznej. W trakcie studiowania na specjalności BiIW studenci poznają podstawy bioniki i inżynierii wirtualnej, metody tworzenia modeli 3D z zastosowaniem skanowania przestrzennego (inżynierii odwrotnej), modelowania w chmurze obliczeniowej, rzeczywistości rozszerzonej, a także zaawansowane techniki przetwarzania obrazów medycznych. Absolwenci specjalności BiIW umieją wykorzystać zdobytą wiedzę zarówno w zagadnieniach z zakresu inżynierii biomedycznej, jak i innych dziedzinach inżynierii. Mają wszechstronną wiedzę i są bardzo dobrze przygotowani do pracy w przemyśle, jak i pracy naukowej.

 

SYSTEMY MES W MECHANICE
(kierunek: mechanika i budowa maszyn)

Studenci kończący specjalność Systemy MES w mechanice (MES) mają wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia analizy złożonych systemów mechanicznych poddanych różnego typu obciążeniem (siły zewnętrzne, siły ciężkości, bezwładności, obciążenia termiczne) przy uwzględnieniu różnych kryteriów (naprężenia zredukowane, dopuszczalne przemieszczenia, trwałość, siły krytyczne i postacie utraty stateczności, częstotliwości drgań własnych, poziom hałasu). Absolwenci metodą elementów skończonych (MES) rozwiązują również zaawansowane zagadnienia z zakresu mechaniki płynów i wymiany ciepła. Analizy MES potrafią użyć w szerokiej gamie zagadnień praktycznych związanych z projektowaniem i optymalizacją konstrukcji, doskonaleniem istniejących konstrukcji oraz analizą przyczyn awarii w czasie ich eksploatacji.

 

WIRTUALNA INŻYNIERIA PROJEKTOWANIA
(kierunek: mechanika i budowa maszyn)

Absolwenci specjalności Wirtualna inżynieria projektowania (WIP) nabywają umiejętności: modelowania produktu technicznego od koncepcji do wytwarzania z zastosowaniem metod wirtualnego projektowania, integrowania elementów procesu projektowania w informatycznym środowisku pracy inżyniera, tworzenia zaawansowanych, specjalizowanych programów komputerowych wraz z organizacją platformy obliczeniowej oraz metodycznego przygotowania do samodzielnego działania i pracy w zespole. Studenci kończący specjalność WIP mają bogatą wiedzę z zakresu modelowania i projektowania wirtualnego, którą potrafią zastosować w różnych dziedzinach techniki, szczególnie w inżynierii mechanicznej.