Data dodania

Instytut technologii materiałów


Zakład Inżynierii Produkcji

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. inż. Adam Hamrol
adam.hamrol@put.poznan.pl

Sekretariat Zakładu: Marlena Szczepaniak,
office_cmpe@put.poznan.pl

Zakład prowadzi badania z zakresu zarządzania i organizacji produkcji, zastosowania technik virtual i augmented reality, inżynierii jakości, projektowania wyrobów oraz wytwarzania przyrostowego (druk 3D).

Analiza danych w procesach produkcyjnych

 • ­    statystyczna analiza danych (A. Kujawińska, M. Rogalewicz, M. Diering)
 • ­    analiza danych z zastosowaniem technik Data Mining/eksploracyjnej analizy danych  (A. Kujawińska, M. Rogalewicz)
 • ­    ocena i nadzorowanie procesów wytwarzania  (A. Kujawińska, M. Rogalewicz, M. Diering)
 • ­    ocena przydatności systemów kontrolno-pomiarowych - MSA  (M. Diering, A. Kujawińska)
 • ­    planowanie eksperymentów oraz ich realizacja - DoE (M. Rogalewicz, A. Kujawńska)
 • ­    analiza danych ankietowych (A. Kujawńska)
 • ­    planowanie kontroli jakości (A. Kujawńska)
 • ­    planowanie jakości wyrobu - APQP, PPAP, FMEA (M. Diering)
 • ­    katalogowanie błędów i wad wyrobu (A. Kujawńska, M. Diering)
 • ­    projektowanie programów kontroli optycznej (A. Kujawńska, M. Diering)
 • ­    projekty doskonalące GreenBelt / BlackBelt, cykl DMAIC (A. Kujawńska, M.Rogalewicz, M.Diering)

Organizacja i sterowanie produkcją

 • ­    doskonalenie przepływu produkcji
 • ­    eliminacja marnotrawstwa w procesach
 • ­    doskonalenie i standaryzacja metod pracy
 • ­    organizacja przestrzeni produkcyjnej
 • ­    dobór metod planowania i sterowania produkcją
 • ­    wdrożenia i doradztwo w doborze systemów informatycznych wspomagających zarządzanie produkcją
 • ­    analiza funkcjonowania systemów produkcyjnych metodą symulacyjną

Inżynieria jakości

 • ­    Wdrożenie systemów zarządzania energią (np. wg ISO 50001)
 • ­    przeprowadzenie oceny przedsiębiorstwa w kontekście zrównoważonego rozwoju z zastosowaniem dedykowanego, autorskiego narzędzia auditowego
 • ­    szkolenia z zakresu narzędzi i technik zarządzania jakością

Projektowanie wyrobów

 • ­    opracowanie dokumentacji technicznej 2D (Inventor)
 • ­    modelowanie CAD 3D – dokumentacja 3D (Inventor)
 • ­    interaktywna dokumentacja 3D
 • ­    doskonalenie procesu projektowania z uwzględnieniem recyklingu
 • ­    szacowanie kosztów związanych z ekoprojektowaniem
 • ­    projektowanie i udoskonalanie systemów komputerowych wspomagających
 • ­    ekoprojektowanie i analizę recyklingową wyrobu
 • ­    ocena konstrukcji wyrobu zorientowana na demontaż i recykling
 • ­    analiza środowiskowa wyrobu
 • ­    analiza aktualnych norm prawnych w obszarze ekoprojektowania
 • ­    analiza recyklingowa wyrobu we wczesnych fazach jego projektowania
 • ­    automatyzacja procesów modelowania w środowisku CAD/CAM

Wytwarzanie przyrostowe - druk 3D

 • ­    wytwarzanie przyrostowe prototypów oraz krótkich serii wyrobów metodami FDM, SLA, DLP oraz odlewania żywic w formach silikonowych
 • ­    inżynieria rekonstrukcyjna - skanowanie 3D

Virtual i augmented reality

 • ­    budowa aplikacji VR/AR do prezentacji właściwości danego wyrobu/systemu/procesu produkcyjnego (kontakt: Filip Górski)
 • ­    budowa aplikacji VR do użycia w procesie sprzedaży (wirtualnych konfiguratorów produktu) (kontakt: Filip Górski)
 • ­    budowa systemów VR/AR służących do realizacji interaktywnych szkoleń w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń technicznych (kontakt: Filip Górski)
 • ­    budowa aplikacji VR do zastosowania w medycynie: edukacja medyczna, terapia, rehabilitacja (kontakt: Paweł Buń)
 • ­    projektowanie i wytwarzanie zindywidualizowanych wyrobów ortopedycznych (ortezy kończyn górnych i dolnych, protezy kończyn górnych), automatyzacja projektowania wyrobów medycznych (kontakt: Filip Górski)
 • ­    obróbka danych z obrazowania medycznego (CT, MRI), projektowanie i wytwarzanie zindywidualizowanych modeli anatomicznych, pomocy śródoperacyjnych i przedoperacyjnych (kontakt: Magdalena Żukowska)

PLAKAT ENG

 

Zakład Tworzyw Sztucznych

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Marek Szostak, prof. PP, e-mail: marek.szostak@put.poznan.pl

Sekretariat Zakładu: mgr Edyta Łuczak, tel. 61 665-2733, e-mail: Edyta.Luczak@put.poznan.pl

Zakład prowadzi badania z zakresu technologii przetwórstwa, druku 3D, technologii wytwarzania kompozytów polimerowych, w tym kompozytów biodegradowalnych, badań właściwości fizyko-chemicznych materiałów polimerowych, w tym gotowych wyrobów, technologii recyklingu materiałowego odpadów z tworzyw sztucznych, w tym segregacji i separacji zmieszanych tworzyw sztucznych.

 1. Ocena właściwości mechanicznych materiałów polimerowych: dr inż. Kinga Mencel, e-mail: kinga.mencel@put.poznan.pl
 • Badania statycznego rozciągania wg PN-EN ISO 527 1-3:1998 (wyznaczenie modułu sprężystości wzdłużnej, wytrzymałości doraźnej, granicy plastyczności, odkształcenia zrywającego)
 • Badanie udarności wg PN-EN ISO 179-1:2004 (z karbem lub bez karbu)
 • Badanie twardości tworzywa metodą wciskanej kulki wg PN-EN ISO 2039-1:2004
 • Badanie twardości metodą Shore’a A wg PN-EN ISO 868:2005
 • Badanie ścieralności metodą Schoppera - Schlobacha wg PN-ISO 4649:1999
 • Badanie odbojności metodą Schobba wg PN-C-04255:1997
 • Badanie wytrzymałości na rozdzieranie wg PN-ISO 34-1:2007
 1. Określenie właściwości cieplnych: dr inż. Monika Dobrzyńska-Mizera, e-mail: monika.dobrzynska-mizera@put.poznan.pl
 • Wyznaczania temperatury przemiany fazowej (Tg, Tm, Tk)
 • Ocena stopnia krystaliczności
 • Ocena dynamiki krystalizacji
 • Pomiar kinetyki sieciowania
 • Termiczny ubytek masy (TGA)
 • Temperatura mięknienia Vicata wg PN-EN ISO 306
 • Temperatura HDT wg PN-EN ISO 75
 1. Określenie właściwości fizyko-chemicznych: dr hab. inż. Danuta Matykiewicz, prof. PP, e-mail: Danuta.Matykiewicz@put.poznan.pl
 • Palność zgodnie z UL94 PN-EN 60695-11-10:2002
 • Określenie  indeksu tlenowego PN-ISO 4589-2:2006
 • Identyfikacja polimerów za pomocą widma IR
 • Obserwacje mikroskopowe (PLM) mikrostruktury tworzyw sztucznych
 • Obserwacja struktury krystalicznej w świetle spolaryzowanym (proces termicznej krystalizacji)
 • Pomiar barwy polimerów
 • Pomiar gęstości polimerów
 • Pomiar kąta zwilżania cieczy i ciał stałych
 • Pomiar wilgotności
 • Ocena zawartości napełniaczy i dodatków
 1. Ocena właściwości przetwórczych stopionych tworzyw i kompozytów polimerowych,
  - dr hab. inż. Mateusz Barczewski, prof. PP, e-mail: mateusz.Barczewski@put.poznan.pl 
 • Dynamiczna analiza mechaniczno-termiczna (DMTA) - właściwości mechanicznych w trybie oscylacyjnym w szerokim zakresie temperaturowym
 • Współczynnik szybkości płynięcia MFI/MFR/MVR wg PN–EN ISO 1133:2002
 • Właściwości lepkosprężyste stopionych polimerów
 • Badania lepkości „in-line” – w warunkach rzeczywistego procesu przetwórczego
 • Kompleksowa ocena właściwości reologicznych (lepkość kinematyczna i wzdłużna) w zakresie szybkości ścinania od 1 do 10000 s-1) (reometria kapilarna i rotacyjna)
 1. Projektowanie procesów technologicznych i oprzyrządowania dla wyrobów wytwarzanych z tworzyw sztucznych: dr hab. inż. Marek Szostak, prof. PP, e-mail: Marek.Szostak@put.poznan.pl, dr hab. inż. Karol Bula, prof. PP, e-mail: Karol.Bula@put.poznan.pl
 • Wyznaczenie danych materiałowych do symulacji procesu wtrysku
 • Optymalizacje istniejących technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • Projektowanie form wtryskowych i innych narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • Symulacje procesu wtryskiwania wyrobów w programie MoldFlow
 • Modyfikacje materiałów polimerowych pod kątem optymalizacji ich właściwości użytkowych
 • Dobór materiałów polimerowych do różnych zastosowań przemysłowych
 • Analizy technologiczności konstrukcji wyrobów z tworzyw sztucznych
 1. Recykling i odzysk odpadów z tworzyw sztucznych: dr hab. inż. Dorota Czarnecka-Komorowska, prof. PP, e-mail: dorota.Czarnecka-Komorowska@put.poznan.pl 
 • Przeprowadzanie identyfikacji surowców (przemiału/recyklatu) wchodzących do procesu recyklingu (DSC, FT-IR, gęstość właściwa)
 • Ocena właściwości surowców na wejściu do procesu recyklingu w postaci płatków pochodzących z odpadów poużytkowych
 • Opracowanie technologii przetwarzania odpadów (dobór składu jakościowego i ilościowego mieszanin)
 • Opracowywanie nowych rozwiązań (technologii) w recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych
 • Charakterystyka właściwości fizyko-chemicznych i użytkowych surowców (regranulatów, recyklatów), np.
  •  
   • lepkość istotna (I.V.) ang. intrinsic viscosity
   • właściwości termiczne, DSC - PN-EN ISO 11357
   • spektroskopia FTIR-ATR – określenie czystości
   • wilgotność względna – PN-EN ISO 62
   • gęstość właściwa – PN-EN ISO 1183-3
   • właściwości reologiczne (MFR) - PN-EN ISO 1133
 1. Techniki druku 3D: dr hab. inż. Jacek Andrzejewski, prof. PP, e-mail: Jacek.Andrzejewski@put.poznan.pl

  PLAKAT ENG

   


Zakład Odlewnictwa i Obróbki Plastycznej

Kierownik Zakładu: dr inż. Krzysztof Grześkowiak
krzysztof.grzeskowiak@put.poznan.pl

1.    Zakres odlewnictwa

 • ­    Rozwój aplikacji komputerowych systemów symulacyjnych w technologiach materiałowych (szczególnie w obszarze pre- i post-processingu)
 • ­    Prognozowanie, kreowanie i kontrola specjalnych cech materiałów, szczególnie stopów metali, otrzymywanych przez sterowanie szykością krzepnięcia i kinetyką przemian fazowych w stanie stałym
 • ­    krzepnięcie, zasilanie i optymalizacja technologii
 • ­    Materiały na formy, w tym izolacyjne, ochładzalniki i inne o specjalnym przeznaczeniu.
 • ­    Regeneracje mas i ich waloryzacja w aspekcie wymagań środowiskowych

2.    Zakres obróbki plastycznej

 • ­    Badania w zakresie kształtowania wyrobów z blach w operacjach: wykrawania, tłoczenia sztywnymi i elastycznymi narzędziami, gięcia, kształtowania obrzeży wytłoczek i otworów.
 • ­    Projektowanie procesów technologicznych i oprzyrządowania dla wyrobów kształtowanych obróbką plastyczną.
 • ­    Wykonywanie ekspertyz i opinii na temat innowacyjności maszyn i urządzeń oraz technologii obróbki plastycznej.
 • ­    Wykonanie serii próbnych wyrobów na prasach mechanicznych o nacisku do 63 ton oraz hydraulicznych o nacisku do 250 ton.
 • ­    Projektowanie, doradztwo techniczne i wykonywanie narzędzi do procesów obróbki plastycznej.
 • ­    Doradztwo techniczne przy wdrożeniach.
 • ­    Przygotowanie oprogramowania komputerowego oraz wykonywanie symulacji komputerowych wybranych procesów obróbki plastycznej.
 • ­    Przygotowanie - na podstawie symulacji komputerowych, informacji (danych materiałowych, parametrów procesów technologicznych) do projektowania innowacyjnych lub modyfikowania funkcjonujących procesów technologicznych obróbki plastycznej.

PLAKAT ENG

 

 

 

PL