Strategia rozwoju

1. Misja i wizja

Wydział Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej realizuje działania związane z misją i wizją Politechniki Poznańskiej.

Misją Politechniki Poznańskiej (WIM) jest kształcenie na wszystkich stopniach studiów wyższych oraz w trybie kształcenia ustawicznego w ścisłym związku z prowadzonymi na Uczelni (Wydziale) pracami naukowymi i badawczo-rozwojowymi oraz we współpracy z przyszłymi pracodawcami absolwentów Uczelni (Wydziału) i w kontakcie ze społeczeństwem.

Przyjęto wizję Politechniki Poznańskiej jako czołowego w kraju uniwersytetu technicznego, dobrze rozpoznawalnego w Europie, liczącego się i poszukiwanego partnera uczelni zagranicznych, gwarantującego wysoką jakość kształcenia oraz światowy poziom prac naukowych i badawczo-rozwojowych.

2. Strategia i cele strategiczne

Strategia

Strategia rozwoju Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej powinna uwzględniać zmiany, jakie zaszły i będą zachodzić w sektorze szkolnictwa wyższego, a także odpowiednio długi horyzont czasowy. Wpisuje się ona całkowicie w treści strategii uczelnianej opisanej w części zatytułowanej:

Jedność celów i miejsca – różnorodność możliwości

Jedność celów oznacza zachowanie właściwych relacji pomiędzy studentami, nauczycielami akademickimi oraz pracownikami administracji i obsługi. Wszyscy wspólnie dążą do jak najpełniejszego wypełnienia misji i wizji Uczelni i Wydziału. Ponadto, oznacza, że 4 Instytuty tworzące Wydział prowadzą spójną politykę w zakresie kształcenia oraz prac naukowych i badawczo-rozwojowych, dążąc do wzrostu potencjału i prestiżu Wydziału w Uczelni, regionie i kraju. Instytuty  współpracując ze sobą aktywnie, wykorzystują mechanizmy motywujące do rozwoju, zachowując jednocześnie wewnętrzną równowagę. Dotyczy to w szczególności: polityki finansowej (podziału środków), współpracy naukowej, limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów, polityki kadrowej, lokalowej i związanej z efektywnym wykorzystaniem aparatury. Wydział konkuruje z innymi Wydziałami Uczelni z zachowaniem nadrzędnych zasad współpracy.

Jedność miejsca oznacza trwałe dążenie do skupienia wszystkich funkcji i lokalizacji pomieszczeń Wydziału w jednym zwartym miejscu, zwanym KAMPUSEM WARTA.

Różnorodność możliwości oznacza, że na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej prowadzi się kształcenie w różnorodnych formach (studia I, II i III stopnia, studia podyplomowe, szkolenia i kursy specjalistyczne) oraz zróżnicowaną działalność naukową, badawczo-rozwojową i innowacyjno-wdrożeniową. Zakres i rozmiar każdej z tych form aktywności związany jest z optymalnym wykorzystaniem posiadanych zasobów kadrowych, finansowych, bazy dydaktycznej i badawczej, a także od zapotrzebowania ze strony społeczeństwa i gospodarki. Różnorodność możliwości oznacza także, że każda z grup społeczności akademickiej Wydziału ma prawo, w ramach posiadanych zasobów i możliwości, do realizacji swoich uzdolnień, predyspozycji oraz potrzeb związanych z działalnością organizacyjną, samorządową, kulturalną, sportową itp.

Cele strategiczne

Cele strategiczne Wydziału są zgodne z pięcioma celami strategicznymi Uczelni:

  1. Kształcenie przygotowujące do pracy i funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy.
  2. Osiągnięcie wysokiego potencjału wdrożeniowego prac naukowych i badawczo-rozwojowych.
  3. Budowanie wizerunku Wydziału przyjaznego i otwartego na otoczenie.
  4. Sprawne i efektywne zarządzanie zasobami Wydziału.
  5. Nowoczesna i efektywnie wykorzystywana infrastruktura skoncentrowana w kampusie Warta.

1. Kształcenie przygotowujące do pracy i funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy

Dobre wyższe wykształcenie techniczne ma znaczenie szczególne, przyczynia się bowiem do lepszego wykorzystania w codziennym życiu poznanych i opisanych praw natury. Głównym celem Wydziału jest kształcenie na następujących kierunkach: mechanika i budowa maszyn, mechatronika, inżynieria materiałowa, inżynieria biomedyczna oraz zarządzanie i inżynieria produkcji na poziomie pozwalającym budować w Polsce konkurencyjną gospodarkę i społeczeństwo oparte na wiedzy.

Wykształcenie profesjonalnych inżynierów, kreatywnych magistrów i przygotowanych do pracy naukowej doktorów wymaga zatrudniania w szkole wyższej nauczycieli akademickich o wysokich umiejętnościach i kwalifikacjach. Od nauczycieli akademickich Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej wymaga się dyscypliny pracy oraz ciągłego rozwoju naukowego. Nauczyciele szczególnie zaangażowani, wyróżniający się poziomem merytorycznym, powinni być odpowiednio nagradzani, a z nauczycielami wykonującymi swoje obowiązki w sposób odbiegający od przyjętych standardów stosunek pracy musi być rozwiązany.

Wydział Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej zapewnia swoim studentom właściwe warunki kształcenia, pod kątem rzeczywistych potrzeb społeczeństwa.

Kształcenie jest prowadzone na studiach I, II i III stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz na studiach podyplomowych. W najbliższych latach na Wydziale Inżynierii Mechanicznej:

  • nadal będzie rozwijane kształcenie na poziomie inżynierskim, magisterskim i doktorskim,
  • będą aktywnie rozpoznawane potrzeby społeczeństwa i gospodarki narodowej oraz rozwijane dla nich kierunki kształcenia i dyscypliny naukowe,
  • będzie rozwijana i pogłębiana oferta edukacyjna kierowana do środowisk zawodowo czynnych, by umożliwić im ciągłe dokształcanie się,
  • będzie wzbogacane kształcenie ustawiczne w formie studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych.

Programy studiów, formy zajęć i egzekwowanie wiedzy będą miały na celu utrwalanie nawyków samodzielnego uczenia się, umiejętności współpracy w zespołach i kierowania nimi, rozwiązywania problemów, rozwijania kreatywności czy myślenia proekologicznego. Wydział rozważy również możliwość wprowadzenia „e-learningu”.

Należy doskonalić i rozszerzać działania pozwalające studentom na rozpoznawanie ich zdolności (koła naukowe, konkursy na prace dyplomowe, udział w konkursach krajowych i międzynarodowych) oraz dążyć do pozyskiwania studentów szczególnie zdolnych i kreatywnych do pracy naukowo-badawczej.

Wydział będzie dążył do umiędzynarodowienia studiów.

Na Wydziale dużą wagę będzie się przykładać do sytemu jakości kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem ankietyzacji studentów. System ten jest czynnikiem zarówno kontrolnym, jak i motywującym do doskonalenia procesu kształcenia.

2. Osiągnięcie wysokiego potencjału prac naukowych i badawczo-rozwojowych

Umiejętne powiązanie pracy naukowej z kształceniem stanowi istotę prawidłowego funkcjonowania Wydziału  w środowisku.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału zobowiązani są do realizacji badań naukowych, które zwiększają potencjał jednostek, społeczeństwa oraz pozwalają tworzyć rzeczy nowe i pożyteczne. Na każdym kierunku studiów i na każdej specjalności prowadzonej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej będą kształcili przede wszystkim nauczyciele akademiccy aktywni w danej dyscyplinie naukowej.

Prace naukowe i badawczo-rozwojowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej muszą być prowadzone co najmniej na dobrym poziomie pozwalającym konkurować w skali krajowej, europejskiej i światowej. Dotyczy to wszystkich badań rozwijanych na Wydziale.

O pozycji naukowej jednostki świadczą publikacje jej pracowników, patenty i wdrożenia. Prowadzone będą działania zachęcające do publikowania osiągnięć naukowo-badawczych w liczących się czasopismach naukowych, patentowania innowacyjnych rozwiązań oraz tworzenia warunków pozwalających na ich wdrażanie do praktyki. Uświadamiana będzie także konieczność przestrzegania ustaleń odnoszących się do ochrony własności intelektualnej. Szczególna uwaga będzie zwrócona na prowadzenie prac z obszaru badań stosowanych i prac rozwojowych oraz wdrażaniu ich wyników w gospodarce.

Wydział będzie troszczył się o rozwój współpracy z jednostkami gospodarczymi regionu i kraju, a także stymulowanie postępu technicznego i innowacji.

Wydział będzie otaczał szczególną opieką wyróżniających się pracowników naukowo-dydaktycznych odpowiednio nagradzając uzyskiwane przez nich wyniki.

3. Budowanie wizerunku Wydziału przyjaznego i otwartego na otoczenie

Wydział Inżynierii Mechanicznej chce być Wydziałem przyjaznym dla swojej społeczności akademickiej, a także dla swojego otoczenia, wspierając różne formy działalności sprzyjające realizacji talentów i predyspozycji studentów i pracowników.

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania jest ważnym elementem lokalnej społeczności, dlatego jego działania są obserwowane, zauważane i komentowane. Lokalna społeczność musi być informowana o jego osiągnięciach, aktualnych i historycznych, a także być naocznym świadkiem jego działań. Ważnymi czynnikami integrującymi Wydział z otoczeniem są kultura i sport. Wydział będzie aktywnie wspierał działalność kulturalną i sportową, skierowaną do studentów, pracowników i do społeczeństwa.

Najlepszymi ambasadorami Wydziału są jego wyróżniający się w pracy zawodowej absolwenci. Dlatego Wydział będzie prowadzić działania mające na celu utrzymanie i umocnienie więzi z absolwentami. Ważne jest aktywne włączenie się pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale w działalność popularyzatorską nauki i jej promocję.

4. Sprawne i efektywne zarządzanie zasobami Wydziału

Podstawowe zadania Wydziału Inżynierii Mechanicznej, tj. kształcenie i badania naukowe są realizowane w czterech instytutach i jednej katedrze dysponujących dużą autonomią, w których pracują samodzielni pracownicy naukowi o wysokim autorytecie naukowym. Sposób rekrutacji nauczycieli i pracowników naukowych, a następnie ich oceny i awansowania będzie nadal zasadniczym czynnikiem decydującym o możliwościach rozwoju Wydziału i budowania jego prestiżu w środowisku.

Sprawną i efektywną obsługę badań naukowych i procesu kształcenia mogą zapewnić tylko profesjonalne i wykazujące się dużą empatią służby administracyjne, techniczne i personel obsługi. Dlatego podejmowane będą działania zapewniające ich odpowiednie przygotowanie, ciągłe doskonalenie i poszerzanie wiedzy o zmianach zachodzących w otoczeniu.

5. Nowoczesna i efektywnie wykorzystywana infrastruktura skoncentrowana w kampusie Warta

Poczuciu wspólnoty w środowisku Wydziału i Uczelni sprzyja przebywanie w jednym miejscu studentów i nauczycieli akademickich. Cel ten może być osiągnięty dzięki wieloletniemu uczelnianemu programowi rozwoju infrastruktury w ramach Kampusu Warta, który będzie w przyszłości pełnił wszystkie funkcje Politechniki, tzn. dydaktyczne, naukowo-badawcze, transferu technologii, przedsiębiorczości akademickiej, socjalne, kulturalne i sportowe. W ramach tego programu Wydział będzie dążył do jeszcze większej integracji i konsolidacji w Kampusie Warta.