Data dodania

Rada Przemysłu

Cele i zadania Rady Przemysłu to:

  • współpraca i wymiana doświadczeń oraz poglądów między środowiskami reprezentowanymi w Radzie na temat miejsca i roli Uczelni oraz Wydziału w rzeczywistości społeczno-ekonomicznej naszego kraju i regionu,
  • wymiana informacji dotyczących oczekiwań pracodawców wobec absolwentów Wydziału,
  •  konsultacje społeczne i zaangażowanie pracodawców w proces kształtowania koncepcji kształcenia (m.in. opiniowanie tematyki badawczej nauczania),
  • umożliwienie studentom Wydziału odbywania praktyk programowych, staży oraz realizacji prac dyplomowych,
  • wspólne formułowanie kierunku rozwoju innowacyjności w przemyśle i ich realizacja (m.in. opiniowanie tematyki badawczej i jednostek organizacyjnych Wydziału),
  • udział (współudział) w kształceniu w różnych formach (wykłady, ćwiczenia, seminaria, prace przejściowe i dyplomowe oraz tzw. przedmioty miękkie z grupy humanistycznych),
  • organizacja wspólnych konferencji i szkoleń,
  • umożliwienie pracownikom (jednostkom organizacyjnym) Wydziału zdobywania doświadczenia przemysłowego.

 

PL