Dokumentacja systemowa

Dokumentacja systemowa WSZJK to zbiór wytycznych, procedur i regulaminów oraz zasad odnoszących się do procesów wewnętrznego wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, w szczególności:

 • Polityka Jakości
 • Księga Jakości
 • Mapa Procesów
 • Procedury Systemowe
 • Regulaminy/zasady
 • Instrukcje/formularze (w tym ankiety).

Księga Jakości określa specyfikację jednostki jaką jest Wydział, zawiera Politykę Jakości, a także odwołania do procedur i innych niezbędnych dokumentów. Stanowi ona dowód na wdrożenie i funkcjonowanie Systemu na Wydziale.

W ramach Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowanych jest wiele procesów, a te wspierane są przyjętymi na Wydziale zasadami, regulaminami, procedurami i instrukcjami.

Wykaz procedur systemowych:

 • PR-01_Przegląd Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • PR-02_Opracowanie i monitorowanie programów studiów/kształcenia
 • PR-03_Ocenianie studentów
 • PR-04_Dyplomowanie
 • PR-05_Ocena efektów uczenia się
 • PR-06_Zapewnienie jakości kadry akademickiej
 • PR-07_Monitorowanie kariery absolwentów

Wydział zbiera opinie społeczności akademickiej i interesariuszy zewnętrznych. Wyniki ankiet stanowią informację wejściową do analizy i oceny funkcjonowania WSZJK i podejmowania działań naprawczych i/lub doskonalących:

 • Ocena zajęć dydaktycznych i nauczycieli akademickich
 • Ocena pracy administracji Wydziału (Dziekanat i ZCO, sekretariat Wydziału)
 • Ocena procesu kształcenia przez absolwentów Wydziału
 • Monitorowanie losów absolwentów (badanie ankietowe prowadzone jest przez uczelniane Centrum Praktyk i Karier).