Polityka jakości

Zapewnienie i doskonalenie jakości kształcenia jest jednym z podstawowych obowiązków Wydziału Inżynierii Mechanicznej (w skrócie Wydziału), wynikającym z przepisów prawa ustanowionego dla szkolnictwa wyższego w Polsce, Europie oraz z regulacji wewnętrznych Politechniki Poznańskiej.
Misja Wydziału wynika z misji Uczelni oraz jest spójna z przyjętą dla Wydziału Strategią rozwoju, w której jakość kształcenia odgrywa kluczową rolę.
Polityka jakości i Strategia rozwoju Wydziału stanowią podstawę Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK).

Misją Wydziału jest kształcenie wysokokwalifikowanych kadr w obszarze budowy maszyn i zarządzania, w ścisłym związku z prowadzonymi na Wydziale pracami naukowymi i badawczo-rozwojowymi, we współpracy z gospodarką (z przyszłymi pracodawcami absolwentów Wydziału) i w kontakcie ze społeczeństwem, kształtowanie postaw przedsiębiorczych i twórczych, niezbędnych do aktywnego udziału w społeczeństwie informacyjnym.

Wydział w swojej działalności kieruje się zasadami i wartościami, obejmującymi w szczególności:

 • poszanowanie praw człowieka, praw obywatelskich i swobód akademickich;
 • bezstronność, obiektywizm, przejrzystość i jawność wszelkich działań w zakresie spraw publicznych;
 • rzetelność i aktualność przekazywanej studentom i słuchaczom wiedzy przez profesjonalną kadrę akademicką;
 • otwartość, partnerskie relacje społeczności akademickiej i rozwój więzi Wydziału z jego absolwentami;
 • dbanie o dobre imię Wydziału;
 • ciągłe uczenie się, rozwój i doskonalenie społeczności Wydziału, kształtowanie godnych postaw w życiu zawodowym i publicznym, udziału w pomnażaniu dorobku Wydziału i podtrzymywania jego tradycji.

Główne cele jakości Wydziału to:

 • zapewnienie edukacji na najwyższym światowym poziomie na studiach I, II i III stopnia w systemie stacjonarnym, niestacjonarnym i w ramach studiów dualnych na kierunkach: Mechanika i Budowa Maszyn (MBM), Mechatronika (MCH), Inżynieria Biomedyczna (IB) i Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) oraz na studiach podyplomowych, aby absolwenci Wydziału posiadali wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przygotowujące ich do pracy i funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy;
 • monitorowanie i analiza procesu kształcenia, w tym weryfikacja efektów kształcenia;
 • ciągłe doskonalenie procesu kształcenia, w tym programów kształcenia;
 • promowanie rozwoju kadry naukowej, zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego i dydaktycznego kadry akademickiej;
 • intensyfikacja współpracy z gospodarką, tak aby znacząco zwiększyć udział Wydziału w transferze wiedzy i wdrażaniu nowych rozwiązań do praktyki poprzez realizację prac naukowo-badawczych, badawczo-rozwojowych, ekspertyzy i profesjonalne doradztwo;
 • rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych, prac B+R i mobilności akademickiej realizowanej z zagranicznymi ośrodkami akademickimi i partnerami biznesowymi;
 • rozwój infrastruktury Wydziału (nowoczesna i efektywnie wykorzystywana infrastruktura skoncentrowana w kampusie Warta);
 • budowanie wizerunku Wydziału przyjaznego i otwartego na otoczenie, m.in. poprzez rozwój relacji z absolwentami Wydziału.

 

Cele jakości kształcenia na Wydziale realizowane są dzięki zaangażowaniu kierownictwa Wydziału w doskonalenie jakości kształcenia i angażowaniu całej społeczności Wydziału (nauczycieli akademickich, pracowników administracji, studentów i doktorantów) oraz interesariuszy zewnętrznych w budowę WSZJK i kultury jakości.

Zobowiązuję się do spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa ustanowionego dla szkolnictwa wyższego w Polsce, Europie oraz z regulacji wewnętrznych Uczelni i Wydziału, do przestrzegania ustaleń polityki jakości oraz ustanowionej Księgi Jakości Wydziału, procesów i procedur oraz wspierania inicjatyw i działań wydziałowego Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia.

Zobowiązuję się do podejmowania działań doskonalących w zakresie WSZJK, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami społeczności akademickiej Wydziału i interesariuszy zewnętrznych.

Pracowników i Studentów Wydziału również proszę o zaangażowanie w realizację postanowień polityki jakości. 

 

Poznań, 01.09.2020

Dziekan
Wydziału Inżynierii Mechanicznej
dr hab. inż. Olaf Ciszak, prof. nadzw.


dr inż. Magdalena Diering