INSTYTUT MECHANIKI STOSOWANEJ
Sylwetka pracownika

Dr hab. inż. Wacław SZYC, prof. nadzw. PP (1941-2018)

prof_szyc

Wacław Szyc urodził się 17 kwietnia 1941 r. w Krotoszynie. Nauki szkolne pobierał w Poznaniu, gdzie w 1958 r. zdał maturę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Marcinkowskiego. Studia odbył na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej uzyskując w 1963 r. tytuł zawodowy mgr. inż. mechanika w specjalności metaloznawstwo i obróbka cieplna. Bezpośrednio po studiach podjął pracę jako konstruktor w PZE ALCO w Poznaniu, gdzie zajmował się projektowaniem nietypowych maszyn i urządzeń do produkcji akumulatorów i baterii. Następnie na początku 1966 roku przeszedł do pracy w Politechnice Poznańskiej na stanowisko starszego asystenta w Samodzielnym Zakładzie Wytrzymałości Materiałów, kierowanym przez profesora Ferdynanda Twardosza. Pod jego kierunkiem naukowym uzyskał stopień doktora nauk technicznych w 1970 r. Zajmował się zagadnieniami statyki, dynamiki i stateczności konstrukcji powłokowych, w tym pionierskimi w tych latach konstrukcjami trójwarstwowymi (sandwiczowymi). Innym obszarem badań była analiza wytrzymałościowa konstrukcji, takich jak np. koła wirnikowe maszyn przepływowych czy urządzenia wysokociśnieniowe, gdzie stosował m.in. metody numeryczne w tym metodę elementów skończonych. W 1984 r. przygotował rozprawę habilitacyjną dotyczącą zagadnień stateczności dynamicznej powłok i po kolokwium habilitacyjnym na Wydziale Budowy Maszyn PP uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. W 1986 r. mianowany na stanowisko docenta, a w 1992 r. na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Opublikował jako autor bądź współautor ponad 70 prac naukowych, kierował lub uczestniczył jako główny wykonawca w kilku projektach badawczych KBN oraz w wielu analitycznych pracach obliczeniowych i projektowych dla gospodarki; jest współautorem dwóch patentów.

Zajęcia dydaktyczne w zakresie wytrzymałości materiałów i konstrukcji prowadził przez kilkadziesiąt lat na kilku wydziałach oraz paru kierunkach i rodzajach  studiów w Politechnice Poznańskiej, a także przez kilka lat w oddziale zamiejscowym Uczelni w Pile.

W latach 1986-1987 był prodziekanem do spraw studenckich na Wydziale Budowy Maszyn, a w latach 1987-1990 pełnił funkcję rzecznika dyscyplinarnego dla studentów. Był zastępcą dyrektora (1987-1991) i dyrektorem Instytutu Mechaniki Stosowanej (1991-1996, 1999-2005). Jako wybrany przez Radę Wydziału BMiZ przedstawiciel nauczycieli akademickich był w latach 2002-2008 członkiem Senatu Akademickiego PP, gdzie brał udział w pracach Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów.

Podczas wieloletniej pracy zawodowej, za swoje osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, uzyskał szereg nagród i odznaczeń, a wśród nich: dwie indywidualne Nagrody Ministra za doktorat i habilitację, dwie zespołowe Nagrody Ministra za działalność naukowo-badawczą, Medal Komisji Edukacji Narodowej i Złoty Krzyż Zasługi.

Przeszedł na emeryturę w roku 2011, ale nadal uczestniczył w działaniach Zakładu Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji.

Profesor Wacław Szyc zmarł 14 października 2018 r.