INSTYTUT MECHANIKI STOSOWANEJ
Sylwetka pracownika

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Wegner

prof_Wegner

Tadeusz Wegner urodził się 28 września 1948 roku w Poznaniu. Wykształcenie średnie uzyskał w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu w roku 1966. Studia wyższe na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej ukończył w roku 1972 uzyskując dyplom magistra inżyniera mechanika.

Równolegle w tym samym okresie studiował na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza i uzyskał z wyróżnieniem dyplom magistra matematyki.

Ukończył również w 1974 roku Czterosemestralne Studium Podyplomowe Matematyki oraz Studium Predoktoranckie Matematyki prowadzone przez Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Poznaniu.

Kariera nauczyciela akademickiego Tadeusza Wegnera przebiegała następująco: asystent, starszy asystent (1972-1978); adiunkt (1978-2011); profesor (od roku 2011).

Tadeusz Wegner jest autorem 3 monografii i ponad 60 prac naukowych. Większość prac została opublikowana w cenionych w środowisku naukowym czasopismach, w tym kilkanaście artykułów opublikowano w kwartalnikach Polskiej Akademii Nauk. Znaczna część prac w języku angielskim ma zasięg międzynarodowy, jak np. publikacje w Biuletynie PAN (Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences), Zastosowaniach Matematyki (Applicationes Mathematicae), Archiwum Budowy Maszyn (The Archive of Mechanical Engineering), Rozprawach Inżynierskich (Engineering Transactions) lub międzynarodowym kwartalniku Mechanics and Mechanical Engineering – International Journal, a także prace w naukowych czasopismach zagranicznych z Listy Filadelfijskiej (Computer Physics CommunicationsArchive of Applied Mechanics – Ingenieur-Archiv). Część prac została opublikowana w postaci referatów na konferencjach zagranicznych, międzynarodowych oraz krajowych.

Profesor Wegner jest autorem nowej hipotezy wytrzymałościowej bazującej na prawie zachowania energii, w której przyjęto, że utrata stateczności równowagi wewnętrznej materiału jest przyczyną plastycznego płynięcia lub zniszczenia materiału. Jest też twórcą nowego typu elementu skończonego modelowanego energetycznie o nieliniowych właściwościach oraz nowego algorytmu iteracyjnego w metodzie elementów skończonych, nazwanego metodą relaksacji lokalnej, mających zastosowanie w analizie nieliniowych zagadnień mechaniki.

Tadeusz Wegner wykonał kilkadziesiąt analiz naukowo-badawczych na zlecenie polskiego przemysłu, w większości wdrożonych lub zakończonych w wielu przypadkach oryginalnymi programami komputerowymi do zastosowania praktycznego w procesie projektowania konstrukcji.

W latach 2002-2016 był Kierownikiem Studium Doktoranckiego Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Pełnił też funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Nauk Mechanicznych i Budowlanych Oddziału PAN w Poznaniu w kadencji 2007-2010.